• محمد بزرگی
  • آفتاب باز خواهد تابید 1398
  • رشته: -
  • تکنیک: -
  • ابعاد:
    • لت 1: 150 * 150
  • مشخصات:
    رنگ روغن روی بوم

تاریخچه های اثر هنری
حضور در حراج هنر مدرن و معاصر خاورمیانه

برآورد 7,000 £ - 10,000 £ فروش در هنر مدرن و معاصر خاورمیانه فروش در 22 خرداد 1399 قیمت نهایی فروخته نشده

اثر هنری وجود ندارد

بدون عنوان
برآورد 500,000,000 ﷼ - 700,000,000 ﷼ فروش در Tehran - تهران - دی 1398 فروش در 27 دی 1398 قیمت نهایی 1,300,000,000 ﷼ (فروخته شده)
اورنگ
برآورد 200,000,000 ﷼ - 250,000,000 ﷼ فروش در Tehran - تهران - دی 1395 فروش در 3 دی 1395 قیمت نهایی 600,000,000 ﷼ (فروخته شده)
بهشت هشتم
برآورد 300,000,000 ﷼ - 400,000,000 ﷼ فروش در Tehran - تهران - دی 1396 فروش در 22 دی 1396 قیمت نهایی 800,000,000 ﷼ (فروخته شده)