تاریخچه های اثر هنری
حضور در حراج Tehran

برآورد 3,000,000,000 ﷼ - 4,000,000,000 ﷼ فروش در Tehran - تهران - دی 1398 فروش در 27 دی 1398 قیمت نهایی 3,400,000,000 ﷼ (فروخته شده)
بدون عنوان
برآورد 600,000,000 ﷼ - 800,000,000 ﷼ فروش در Tehran - تهران - دی 1398 فروش در 27 دی 1398 قیمت نهایی 950,000,000 ﷼ (فروخته شده)
بدون عنوان
برآورد 30,000,000,000 ﷼ - 40,000,000,000 ﷼ فروش در Tehran - تهران - دی 1397 فروش در 21 دی 1397 قیمت نهایی 40,000,000,000 ﷼ (فروخته شده)
آتاراکس یاز مجموعه نبض بی جان
برآورد 400,000,000 ﷼ - 600,000,000 ﷼ فروش در Tehran - تهران - دی 1398 فروش در 27 دی 1398 قیمت نهایی 650,000,000 ﷼ (فروخته شده)
جفت
برآورد 2,000,000,000 ﷼ - 3,000,000,000 ﷼ فروش در Tehran - تهران - دی 1397 فروش در 21 دی 1397 قیمت نهایی 3,200,000,000 ﷼ (فروخته شده)
دیوار
برآورد 2,500,000,000 ﷼ - 3,500,000,000 ﷼ فروش در Tehran - تهران - دی 1396 فروش در 22 دی 1396 قیمت نهایی 2,800,000,000 ﷼ (فروخته شده)
ولع
برآورد 800,000,000 ﷼ - 1,200,000,000 ﷼ فروش در Tehran - تهران - دی 1395 فروش در 3 دی 1395 قیمت نهایی 1,000,000,000 ﷼ (فروخته شده)