محمد سعید نقاشیان

آثار هنری

تحلیل و بررسی دوره دهم حراج تهران (24 دی 1398)
دهمین دورۀ حراج تهران در شامگاه جمعه 21 دی ماه 97 با حضور آثار هنرمندان جوان و معاصر کشور در هتل پارسیان آزادی برگزار شد.