تاریخچه های اثر هنری
حضور در حراج Tehran

برآورد 100,000,000 ﷼ - 140,000,000 ﷼ فروش در Tehran - تهران - دی 1397 فروش در 21 دی 1397 قیمت نهایی 420,000,000 ﷼ (فروخته شده)
بدون عنوان
برآورد 250,000,000 ﷼ - 350,000,000 ﷼ فروش در Tehran - تهران - دی 1398 فروش در 27 دی 1398 قیمت نهایی 600,000,000 ﷼ (فروخته شده)
بدون عنوان
برآورد 300,000,000 ﷼ - 400,000,000 ﷼ فروش در Tehran - تهران - دی 1398 فروش در 27 دی 1398 قیمت نهایی 550,000,000 ﷼ (فروخته شده)
بدون عنوان
برآورد 6,000,000,000 ﷼ - 8,000,000,000 ﷼ فروش در Tehran - تهران - دی 1398 فروش در 27 دی 1398 قیمت نهایی 6,500,000,000 ﷼ (فروخته شده)

اثر هنری وجود ندارد