تاریخچه های اثر هنری
حضور در حراج Tehran

برآورد 1,200,000,000 ﷼ - 1,600,000,000 ﷼ فروش در Tehran - تهران - دی 1398 فروش در 27 دی 1398 قیمت نهایی 2,800,000,000 ﷼ (فروخته شده)
غسل بتان یک چشم
برآورد 400,000,000 ﷼ - 600,000,000 ﷼ فروش در Tehran - تهران - دی 1398 فروش در 27 دی 1398 قیمت نهایی 600,000,000 ﷼ (فروخته شده)
محراب
برآورد 3,000,000,000 ﷼ - 4,000,000,000 ﷼ فروش در Tehran - تهران - دی 1398 فروش در 27 دی 1398 قیمت نهایی 4,600,000,000 ﷼ (فروخته شده)
سیاوش در گذرگاه
برآورد 400,000,000 ﷼ - 600,000,000 ﷼ فروش در Tehran - تهران - دی 1398 فروش در 27 دی 1398 قیمت نهایی 1,000,000,000 ﷼ (فروخته شده)
بازی کردن 4
برآورد 1,000,000,000 ﷼ - 1,500,000,000 ﷼ فروش در Tehran - تهران - دی 1397 فروش در 21 دی 1397 قیمت نهایی 2,400,000,000 ﷼ (فروخته شده)
خیل مهاجرت کنندگان
برآورد 400,000,000 ﷼ - 600,000,000 ﷼ فروش در Tehran - تهران - دی 1395 فروش در 3 دی 1395 قیمت نهایی 1,100,000,000 ﷼ (فروخته شده)
بی‌نهایت اولیه شماره ۵
برآورد 400,000,000 ﷼ - 600,000,000 ﷼ فروش در Tehran - تهران - خرداد 1394 فروش در 8 خرداد 1394 قیمت نهایی 500,000,000 ﷼ (فروخته شده)