تاریخچه های اثر هنری
حضور در حراج دوازدهمین دوره حراج تهران
برآورد 300,000,000 ﷼
450 دلار آمریکا
- 400,000,000 ﷼
600 دلار آمریکا
فروش در دوازدهمین دوره حراج تهران فروش در 27 دی 1398 قیمت فروش 800,000,000 ﷼
1,199 دلار آمریکا
بدون عنوان
فروش در هنر قرن بیستم / خاورمیانه فروش در 29 مهر 1399
غسل بتان یک چشم
برآورد 400,000,000 ﷼
600 دلار آمریکا
- 600,000,000 ﷼
900 دلار آمریکا
فروش در دوازدهمین دوره حراج تهران فروش در 27 دی 1398 قیمت فروش 600,000,000 ﷼
900 دلار آمریکا
محراب
برآورد 3,000,000,000 ﷼
4,498 دلار آمریکا
- 4,000,000,000 ﷼
5,997 دلار آمریکا
فروش در دوازدهمین دوره حراج تهران فروش در 27 دی 1398 قیمت فروش 4,600,000,000 ﷼
6,897 دلار آمریکا
بدون عنوان از مجموعه شکارگاه
برآورد 120,000,000 ﷼
180 دلار آمریکا
- 160,000,000 ﷼
240 دلار آمریکا
فروش در هشتمین دوره حراج تهران فروش در 22 دی 1396 قیمت فروش 200,000,000 ﷼
300 دلار آمریکا
بدون عنوان
برآورد 60,000,000 ﷼
90 دلار آمریکا
- 80,000,000 ﷼
120 دلار آمریکا
فروش در چهارمین دوره حراج تهران فروش در 8 خرداد 1394 قیمت فروش 150,000,000 ﷼
225 دلار آمریکا