• منیر فرمانفرماییان
  • مقدس برجسته 1383
  • رشته: -
  • تکنیک: -
  • ابعاد:
    • لت 1: 100 * 100
  • مشخصات:
    آینه و نقاشی پشت شیشه روی چوب

تاریخچه های اثر هنری
حضور در حراج هنر مدرن و معاصر خاورمیانه

برآورد 100,000 £ - 200,000 £ فروش در هنر مدرن و معاصر خاورمیانه فروش در 22 خرداد 1399 قیمت نهایی فروخته نشده

اثر هنری وجود ندارد

بدون عنوان
برآورد 30,000,000,000 ﷼ - 40,000,000,000 ﷼ فروش در Tehran - تهران - دی 1397 فروش در 21 دی 1397 قیمت نهایی 40,000,000,000 ﷼ (فروخته شده)
بدون عنوان
برآورد 4,000,000,000 ﷼ - 6,000,000,000 ﷼ فروش در Tehran - تهران - تیر 1397 فروش در 8 تیر 1397 قیمت نهایی 7,500,000,000 ﷼ (فروخته شده)