• منیر فرمانفرماییان
  • ژئومتری امید 1399
  • رشته: -
  • تکنیک: -
  • ابعاد:
    • لت 1: 128 * 128
  • مشخصات:
     mirror, reverse glass painting, stainless steel and plaster on wood 

تاریخچه های اثر هنری
حضور در حراج حراج آثار هنر معاصر با کیوریتوری مارگارت ماکاپانی میسونی

اثر هنری وجود ندارد

بدون عنوان
برآورد 30,000,000,000 ﷼ - 40,000,000,000 ﷼ فروش در Tehran - تهران - دی 1397 فروش در 21 دی 1397 قیمت نهایی 40,000,000,000 ﷼ (فروخته شده)
بدون عنوان
برآورد 4,000,000,000 ﷼ - 6,000,000,000 ﷼ فروش در Tehran - تهران - تیر 1397 فروش در 8 تیر 1397 قیمت نهایی 7,500,000,000 ﷼ (فروخته شده)
بدون عنوان
برآورد 30,000,000,000 ﷼ - 40,000,000,000 ﷼ فروش در Tehran - تهران - تیر 1398 فروش در 14 تیر 1398 قیمت نهایی 30,000,000,000 ﷼ (فروخته شده)