تاریخچه های اثر هنری
حضور در حراج Sotheby's

برآورد 5,000 £ - 6,000 £ فروش در Sotheby's - لندن - مهر 1395 فروش در 29 مهر 1395 قیمت نهایی 13,750 £ (فروخته شده)
غسل بتان یک چشم
برآورد 400,000,000 ﷼ - 600,000,000 ﷼ فروش در Tehran - تهران - دی 1398 فروش در 27 دی 1398 قیمت نهایی 600,000,000 ﷼ (فروخته شده)
محراب
برآورد 3,000,000,000 ﷼ - 4,000,000,000 ﷼ فروش در Tehran - تهران - دی 1398 فروش در 27 دی 1398 قیمت نهایی 4,600,000,000 ﷼ (فروخته شده)
سیاوش در گذرگاه
برآورد 400,000,000 ﷼ - 600,000,000 ﷼ فروش در Tehran - تهران - دی 1398 فروش در 27 دی 1398 قیمت نهایی 1,000,000,000 ﷼ (فروخته شده)
بدون عنوان
برآورد 4,000,000,000 ﷼ - 6,000,000,000 ﷼ فروش در Tehran - تهران - دی 1395 فروش در 3 دی 1395 قیمت نهایی 3,800,000,000 ﷼ (فروخته شده)
Untitled (STILL LIFE)
برآورد 20,000 £ - 30,000 £ فروش در Sotheby's - لندن - مهر 1395 فروش در 29 مهر 1395 قیمت نهایی 68,750 £ (فروخته شده)
Blue Vase
برآورد 18,000 $ - 22,000 $ فروش در DOYLE - نیویورک - اردیبهشت 1395 فروش در 21 اردیبهشت 1395 قیمت نهایی 17,500 $ (فروخته شده)