تاریخچه های اثر هنری
حضور در حراج دهمین دوره حراج تهران
برآورد 30,000,000,000 ﷼
44,978 دلار آمریکا
- 40,000,000,000 ﷼
59,970 دلار آمریکا
فروش در دهمین دوره حراج تهران فروش در 21 دی 1397 قیمت فروش 40,000,000,000 ﷼
59,970 دلار آمریکا
بدون عنوا ن از مجموعه تهی فعال
برآورد 3,000,000,000 ﷼
4,498 دلار آمریکا
- 4,000,000,000 ﷼
5,997 دلار آمریکا
فروش در دوازدهمین دوره حراج تهران فروش در 27 دی 1398 قیمت فروش 3,400,000,000 ﷼
5,097 دلار آمریکا
بدون عنوان
برآورد 600,000,000 ﷼
900 دلار آمریکا
- 800,000,000 ﷼
1,199 دلار آمریکا
فروش در دوازدهمین دوره حراج تهران فروش در 27 دی 1398 قیمت فروش 950,000,000 ﷼
1,424 دلار آمریکا
آتاراکس یاز مجموعه نبض بی جان
برآورد 400,000,000 ﷼
600 دلار آمریکا
- 600,000,000 ﷼
900 دلار آمریکا
فروش در دوازدهمین دوره حراج تهران فروش در 27 دی 1398 قیمت فروش 650,000,000 ﷼
975 دلار آمریکا
بدون عنوان
برآورد 30,000,000,000 ﷼
44,978 دلار آمریکا
- 40,000,000,000 ﷼
59,970 دلار آمریکا
فروش در یازدهمین دوره حراج تهران فروش در 14 تیر 1398 قیمت فروش 30,000,000,000 ﷼
44,978 دلار آمریکا
بدون عنوان
برآورد 4,000,000,000 ﷼
5,997 دلار آمریکا
- 6,000,000,000 ﷼
8,996 دلار آمریکا
فروش در نهمین دوره حراج تهران فروش در 8 تیر 1397 قیمت فروش 7,500,000,000 ﷼
11,244 دلار آمریکا
MIRROR BALL
برآورد 35,000 £
46,053 دلار آمریکا
- 45,000 £
59,211 دلار آمریکا
فروش در 20th Century Art / Middle East فروش در 1 آبان 1396 قیمت فروش 43,750 £
57,566 دلار آمریکا