تاریخچه های اثر هنری
حضور در حراج دوازدهمین دوره حراج تهران
برآورد 300,000,000 ﷼
450 دلار آمریکا
- 400,000,000 ﷼
600 دلار آمریکا
فروش در دوازدهمین دوره حراج تهران فروش در 27 دی 1398 قیمت فروش 600,000,000 ﷼
900 دلار آمریکا
بدون عنوان
فروش در هنر قرن بیستم / خاورمیانه فروش در 29 مهر 1399
غسل بتان یک چشم
برآورد 400,000,000 ﷼
600 دلار آمریکا
- 600,000,000 ﷼
900 دلار آمریکا
فروش در دوازدهمین دوره حراج تهران فروش در 27 دی 1398 قیمت فروش 600,000,000 ﷼
900 دلار آمریکا
محراب
برآورد 3,000,000,000 ﷼
4,498 دلار آمریکا
- 4,000,000,000 ﷼
5,997 دلار آمریکا
فروش در دوازدهمین دوره حراج تهران فروش در 27 دی 1398 قیمت فروش 4,600,000,000 ﷼
6,897 دلار آمریکا
بدون عنوان
برآورد 100,000,000 ﷼
150 دلار آمریکا
- 140,000,000 ﷼
210 دلار آمریکا
فروش در ششمین دوره حراج تهران فروش در 3 دی 1395 قیمت فروش 260,000,000 ﷼
390 دلار آمریکا
از مجموعه طوطی و بازرگان
برآورد 80,000,000 ﷼
120 دلار آمریکا
- 120,000,000 ﷼
180 دلار آمریکا
فروش در سومین دوره حراج تهران فروش در 9 خرداد 1393 قیمت فروش 140,000,000 ﷼
210 دلار آمریکا