تاریخچه های اثر هنری
حضور در حراج Tehran

برآورد 6,000,000,000 ﷼ - 8,000,000,000 ﷼ فروش در Tehran - تهران - دی 1398 فروش در 27 دی 1398 قیمت نهایی 6,500,000,000 ﷼ (فروخته شده)
بدون عنوان
برآورد 250,000,000 ﷼ - 350,000,000 ﷼ فروش در Tehran - تهران - دی 1398 فروش در 27 دی 1398 قیمت نهایی 600,000,000 ﷼ (فروخته شده)
بدون عنوان
برآورد 300,000,000 ﷼ - 400,000,000 ﷼ فروش در Tehran - تهران - دی 1398 فروش در 27 دی 1398 قیمت نهایی 550,000,000 ﷼ (فروخته شده)
شبدیز از مجموعه خسرو شیرین
برآورد 400,000,000 ﷼ - 600,000,000 ﷼ فروش در Tehran - تهران - دی 1397 فروش در 21 دی 1397 قیمت نهایی 400,000,000 ﷼ (فروخته شده)
Peacock
برآورد 45,000 £ - 55,000 £ فروش در Christie's - لندن - آبان 1396 فروش در 3 آبان 1396 قیمت نهایی 62,500 £ (فروخته شده)
بدون عنوان
برآورد 5,000,000,000 ﷼ - 7,000,000,000 ﷼ فروش در Tehran - تهران - تیر 1398 فروش در 14 تیر 1398 قیمت نهایی 5,000,000,000 ﷼ (فروخته شده)
بدون عنوان
برآورد 22,000 £ - 28,000 £ فروش در Christie's - لندن - آبان 1397 فروش در 2 آبان 1397 قیمت نهایی 27,500 £ (فروخته شده)