تاریخچه های اثر هنری
حضور در حراج Tehran

برآورد 150,000,000 ﷼ - 200,000,000 ﷼ فروش در Tehran - تهران - خرداد 1391 فروش در 2 خرداد 1391 قیمت نهایی 160,000,000 ﷼ (فروخته شده)
غسل بتان یک چشم
برآورد 400,000,000 ﷼ - 600,000,000 ﷼ فروش در Tehran - تهران - دی 1398 فروش در 27 دی 1398 قیمت نهایی 600,000,000 ﷼ (فروخته شده)
محراب
برآورد 3,000,000,000 ﷼ - 4,000,000,000 ﷼ فروش در Tehran - تهران - دی 1398 فروش در 27 دی 1398 قیمت نهایی 4,600,000,000 ﷼ (فروخته شده)
سیاوش در گذرگاه
برآورد 400,000,000 ﷼ - 600,000,000 ﷼ فروش در Tehran - تهران - دی 1398 فروش در 27 دی 1398 قیمت نهایی 1,000,000,000 ﷼ (فروخته شده)
محراب
برآورد 3,000,000,000 ﷼ - 4,000,000,000 ﷼ فروش در Tehran - تهران - دی 1398 فروش در 27 دی 1398 قیمت نهایی 4,600,000,000 ﷼ (فروخته شده)
بارگاه
برآورد 2,000,000,000 ﷼ - 3,000,000,000 ﷼ فروش در Tehran - تهران - دی 1397 فروش در 21 دی 1397 قیمت نهایی 3,400,000,000 ﷼ (فروخته شده)
امپراتور مطرود
برآورد 1,000,000,000 ﷼ - 1,500,000,000 ﷼ فروش در Tehran - تهران - دی 1396 فروش در 22 دی 1396 قیمت نهایی 1,800,000,000 ﷼ (فروخته شده)