تاریخچه های اثر هنری
حضور در حراج 20th Century Art / Middle East
برآورد 50,000 £
62,500 دلار آمریکا
- 70,000 £
87,500 دلار آمریکا
فروش در 20th Century Art / Middle East فروش در 8 فروردین 1399 فروخته نشده
بدون عنوا ن از مجموعه تهی فعال
برآورد 3,000,000,000 ﷼
4,498 دلار آمریکا
- 4,000,000,000 ﷼
5,997 دلار آمریکا
فروش در دوازدهمین دوره حراج تهران فروش در 27 دی 1398 قیمت فروش 3,400,000,000 ﷼
5,097 دلار آمریکا
بدون عنوان
برآورد 600,000,000 ﷼
900 دلار آمریکا
- 800,000,000 ﷼
1,199 دلار آمریکا
فروش در دوازدهمین دوره حراج تهران فروش در 27 دی 1398 قیمت فروش 950,000,000 ﷼
1,424 دلار آمریکا
بدون عنوان
برآورد 30,000,000,000 ﷼
44,978 دلار آمریکا
- 40,000,000,000 ﷼
59,970 دلار آمریکا
فروش در دهمین دوره حراج تهران فروش در 21 دی 1397 قیمت فروش 40,000,000,000 ﷼
59,970 دلار آمریکا
Adab, (5)
برآورد 1,500 £
1,923 دلار آمریکا
- 2,500 £
3,205 دلار آمریکا
فروش در Modern and Contemporary Middle Eastern Art فروش در 2 آبان 1397 قیمت فروش 1,500 £
1,923 دلار آمریکا
Heech and Hand
برآورد 18,000 £
23,077 دلار آمریکا
- 25,000 £
32,051 دلار آمریکا
فروش در Modern and Contemporary Middle Eastern Art فروش در 2 آبان 1397 قیمت فروش 18,000 £
23,077 دلار آمریکا
Heech Lovers
برآورد 18,000 £
23,077 دلار آمریکا
- 25,000 £
32,051 دلار آمریکا
فروش در Modern and Contemporary Middle Eastern Art فروش در 2 آبان 1397 قیمت فروش 20,000 £
25,641 دلار آمریکا