تاریخچه های اثر هنری
حضور در حراج Tehran

برآورد 3,000,000,000 ﷼ - 4,000,000,000 ﷼ فروش در Tehran - تهران - دی 1397 فروش در 21 دی 1397 قیمت نهایی 5,500,000,000 ﷼ (فروخته شده)
بدون عنوان از مجموعه تهی فعال
برآورد 3,000,000,000 ﷼ - 4,000,000,000 ﷼ فروش در Tehran - تهران - دی 1398 فروش در 27 دی 1398 قیمت نهایی 3,400,000,000 ﷼ (فروخته شده)
بدون عنوان
برآورد 600,000,000 ﷼ - 800,000,000 ﷼ فروش در Tehran - تهران - دی 1398 فروش در 27 دی 1398 قیمت نهایی 950,000,000 ﷼ (فروخته شده)
بدون عنوان
برآورد 30,000,000,000 ﷼ - 40,000,000,000 ﷼ فروش در Tehran - تهران - دی 1397 فروش در 21 دی 1397 قیمت نهایی 40,000,000,000 ﷼ (فروخته شده)
زنده آگاه
برآورد 4,000,000,000 ﷼ - 6,000,000,000 ﷼ فروش در Tehran - تهران - دی 1398 فروش در 27 دی 1398 قیمت نهایی 7,500,000,000 ﷼ (فروخته شده)
وسوسه
برآورد 1,500,000,000 ﷼ - 2,000,000,000 ﷼ فروش در Tehran - تهران - دی 1395 فروش در 3 دی 1395 قیمت نهایی 3,400,000,000 ﷼ (فروخته شده)
عیش مداوم
برآورد 250,000,000 ﷼ - 350,000,000 ﷼ فروش در Tehran - تهران - خرداد 1394 فروش در 8 خرداد 1394 قیمت نهایی 550,000,000 ﷼ (فروخته شده)