تاریخچه های اثر هنری
حضور در حراج Tehran

برآورد 800,000,000 ﷼ - 1,200,000,000 ﷼ فروش در Tehran - تهران - دی 1398 فروش در 27 دی 1398 قیمت نهایی 950,000,000 ﷼ (فروخته شده)
غسل بتان یک چشم
برآورد 400,000,000 ﷼ - 600,000,000 ﷼ فروش در Tehran - تهران - دی 1398 فروش در 27 دی 1398 قیمت نهایی 600,000,000 ﷼ (فروخته شده)
محراب
برآورد 3,000,000,000 ﷼ - 4,000,000,000 ﷼ فروش در Tehran - تهران - دی 1398 فروش در 27 دی 1398 قیمت نهایی 4,600,000,000 ﷼ (فروخته شده)
سیاوش در گذرگاه
برآورد 400,000,000 ﷼ - 600,000,000 ﷼ فروش در Tehran - تهران - دی 1398 فروش در 27 دی 1398 قیمت نهایی 1,000,000,000 ﷼ (فروخته شده)
بدون عنوان از مجموعه شب روز شب
برآورد 400,000,000 ﷼ - 600,000,000 ﷼ فروش در Tehran - تهران - دی 1396 فروش در 22 دی 1396 قیمت نهایی 460,000,000 ﷼ (فروخته شده)
آب
برآورد 400,000,000 ﷼ - 600,000,000 ﷼ فروش در Tehran - تهران - دی 1395 فروش در 3 دی 1395 قیمت نهایی 650,000,000 ﷼ (فروخته شده)
پنجره ها
برآورد 600,000,000 ﷼ - 800,000,000 ﷼ فروش در Tehran - تهران - دی 1397 فروش در 21 دی 1397 قیمت نهایی 800,000,000 ﷼ (فروخته شده)