تاریخچه های اثر هنری
حضور در حراج Bonhams

برآورد 1,500 £ - 2,500 £ فروش در Bonhams - لندن - آبان 1397 فروش در 2 آبان 1397 قیمت نهایی 1,500 £ (فروخته شده)
یکصد تختی
برآورد 800,000,000 ﷼ - 1,200,000,000 ﷼ فروش در Tehran - تهران - دی 1396 فروش در 22 دی 1396 قیمت نهایی 1,900,000,000 ﷼ (فروخته شده)
CATCHING THE MOON (STUDIES), (18)
برآورد 800 £ - 1,200 £ فروش در Sotheby's - لندن - اردیبهشت 1395 فروش در 2 اردیبهشت 1395 قیمت نهایی 1,000 £ (فروخته شده)
بدون عنوان
برآورد 1,500 $ - 2,500 $ فروش در Ayyam - بیروت - اردیبهشت 1394 فروش در 22 اردیبهشت 1394 قیمت نهایی 3,600 $ (فروخته شده)
Heech Lovers
برآورد 18,000 £ - 25,000 £ فروش در Bonhams - لندن - آبان 1397 فروش در 2 آبان 1397 قیمت نهایی 20,000 £ (فروخته شده)
Heech and Hand
برآورد 18,000 £ - 25,000 £ فروش در Bonhams - لندن - آبان 1397 فروش در 2 آبان 1397 قیمت نهایی 18,000 £ (فروخته شده)
Heech
برآورد 12,000 $ - 18,000 $ فروش در Ayyam - بیروت - اردیبهشت 1394 فروش در 22 اردیبهشت 1394 قیمت نهایی 15,600 $ (فروخته شده)