پرویز تناولی

آثار هنری

131 مورد یافت شد:
پرویز تناولی Adab, (5) 1394 - 1394
  • لت 1: 58 * 40
چاپ
برآورد 1,500 £ - 2,500 £ فروش در Bonhams - لندن - آبان 1397 فروش در 2 آبان 1397 قیمت نهایی 1,500 £ (فروخته شده)
پرویز تناولی Heech Lovers 1391 - 1391
  • لت 1: 26 * 14
مجسمه
برآورد 18,000 £ - 25,000 £ فروش در Bonhams - لندن - آبان 1397 فروش در 2 آبان 1397 قیمت نهایی 20,000 £ (فروخته شده)
پرویز تناولی Heech and Hand 1391 - 1391
  • لت 1: 20 * 10
مجسمه
برآورد 18,000 £ - 25,000 £ فروش در Bonhams - لندن - آبان 1397 فروش در 2 آبان 1397 قیمت نهایی 18,000 £ (فروخته شده)
پرویز تناولی Heech 1391 - 1391
  • لت 1: 18 * 7 * 6
مجسمه
برآورد 12,000 $ - 18,000 $ فروش در Ayyam - بیروت - اردیبهشت 1394 فروش در 22 اردیبهشت 1394 قیمت نهایی 15,600 $ (فروخته شده)
پرویز تناولی سر شاعر 1389
  • لت 1: 30 * 47 * 100
مجسمه
برآورد 30,000,000,000 ﷼ - 40,000,000,000 ﷼ فروش در Tehran - تهران - تیر 1398 فروش در 14 تیر 1398 قیمت نهایی 32,000,000,000 ﷼ (فروخته شده)
پرویز تناولی Lion 1388 - 1388
  • لت 1: 68 * 98
چاپ
برآورد 3,500 € - 4,000 € فروش در Ader - پاریس - آذر 1396 فروش در 15 آذر 1396 قیمت نهایی فروخته نشده
پرویز تناولی Heech 1388 - 1388
  • لت 1: * 50
مجسمه
برآورد 40,000 $ - 60,000 $ فروش در Christie's - دبی - فروردین 1397 فروش در 2 فروردین 1397 قیمت نهایی 50,000 $ (فروخته شده)
پرویز تناولی هیچ 1388
  • لت 1: 50 * 14 * 14
مجسمه
برآورد 3,000,000,000 ﷼ - 4,000,000,000 ﷼ فروش در Tehran - تهران - تیر 1397 فروش در 8 تیر 1397 قیمت نهایی 4,500,000,000 ﷼ (فروخته شده)
پرویز تناولی دیوار و سه هیچ 1388
  • لت 1: 150 * 150
مجسمه
برآورد 600,000,000 ﷼ - 800,000,000 ﷼ فروش در Tehran - تهران - خرداد 1391 فروش در 2 خرداد 1391 قیمت نهایی 800,000,000 ﷼ (فروخته شده)