شیرین نشاط

ایرانی
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 27,055 دلار آمریکا
کمینه برآورد 15,880 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 22,762 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
 
-56.230%
 
میانگین رشد سالانه
2018 - 2019
عملکرد فروش در برابر برآوردها
 
مقدار میانگین و میانه فروش
2015 - 2019
عملکرد در برابر برآوردها
2015 - 2019
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2015 - 2019