تاریخچه های اثر هنری
حضور در حراج Sotheby's

برآورد 30,000 $ - 40,000 $ فروش در Sotheby's - نیویورک - اسفند 1396 فروش در 11 اسفند 1396 قیمت نهایی 47,500 $ (فروخته شده)
آخرین وسوسه
برآورد 600,000,000 ﷼ - 800,000,000 ﷼ فروش در Tehran - تهران - دی 1398 فروش در 27 دی 1398 قیمت نهایی 600,000,000 ﷼ (فروخته شده)
نفس بریده
برآورد 150,000,000 ﷼ - 200,000,000 ﷼ فروش در Tehran - تهران - دی 1395 فروش در 3 دی 1395 قیمت نهایی 160,000,000 ﷼ (فروخته شده)
پشت صحنه
برآورد 150,000,000 ﷼ - 200,000,000 ﷼ فروش در Tehran - تهران - دی 1396 فروش در 22 دی 1396 قیمت نهایی 140,000,000 ﷼ (فروخته شده)
بدون عنوان
برآورد 5,000 $ - 7,000 $ فروش در Christie's - نیویورک - آذر 1393 فروش در 11 آذر 1393 قیمت نهایی 17,000 $ (فروخته شده)
WAFAA AND AHMED (FROM OUR HOUSE IS ON FIRE SERIES)
برآورد 20,000 £ - 30,000 £ فروش در Sotheby's - لندن - بهمن 1393 فروش در 23 بهمن 1393 قیمت نهایی 18,750 £ (فروخته شده)