• سهراب سپهری
  • بدون عنوان 1349
  • رشته: -
  • تکنیک: -
  • ابعاد:
    • لت 1: 86 * 120
  • مشخصات:
    رنگ روغن روی بوم

تاریخچه های اثر هنری
حضور در حراج هنر مدرن و معاصر خاورمیانه

برآورد 80,000 £ - 120,000 £ فروش در هنر مدرن و معاصر خاورمیانه فروش در 22 خرداد 1399 قیمت نهایی فروخته نشده

اثر هنری وجود ندارد

House of Kashan
برآورد 200,000 $ - 300,000 $ فروش در Christie's - دبی - آبان 1389 فروش در 4 آبان 1389 قیمت نهایی 266,500 $ (فروخته شده)
بدون عنوان
برآورد 60,000 $ - 80,000 $ فروش در Christie's - دبی - آبان 1388 فروش در 5 آبان 1388 قیمت نهایی 74,500 $ (فروخته شده)
Untitled (FROM THE TREE TRUNKS SERIES)
برآورد 200,000 £ - 300,000 £ فروش در Sotheby's - لندن - مهر 1389 فروش در 28 مهر 1389 قیمت نهایی 409,250 £ (فروخته شده)