تاریخچه های اثر هنری
حضور در حراج Christie's

برآورد 150,000 $ - 200,000 $ فروش در Christie's - دبی - فروردین 1397 فروش در 2 فروردین 1397 قیمت نهایی 287,500 $ (فروخته شده)
غسل بتان یک چشم
برآورد 400,000,000 ﷼ - 600,000,000 ﷼ فروش در Tehran - تهران - دی 1398 فروش در 27 دی 1398 قیمت نهایی 600,000,000 ﷼ (فروخته شده)
محراب
برآورد 3,000,000,000 ﷼ - 4,000,000,000 ﷼ فروش در Tehran - تهران - دی 1398 فروش در 27 دی 1398 قیمت نهایی 4,600,000,000 ﷼ (فروخته شده)
سیاوش در گذرگاه
برآورد 400,000,000 ﷼ - 600,000,000 ﷼ فروش در Tehran - تهران - دی 1398 فروش در 27 دی 1398 قیمت نهایی 1,000,000,000 ﷼ (فروخته شده)
House of Kashan
برآورد 200,000 $ - 300,000 $ فروش در Christie's - دبی - آبان 1389 فروش در 4 آبان 1389 قیمت نهایی 266,500 $ (فروخته شده)
بدون عنوان
برآورد 60,000 $ - 80,000 $ فروش در Christie's - دبی - آبان 1388 فروش در 5 آبان 1388 قیمت نهایی 74,500 $ (فروخته شده)
Untitled (FROM THE TREE TRUNKS SERIES)
برآورد 200,000 £ - 300,000 £ فروش در Sotheby's - لندن - مهر 1389 فروش در 28 مهر 1389 قیمت نهایی 409,250 £ (فروخته شده)