تاریخچه های اثر هنری
حضور در حراج دوازدهمین دوره حراج تهران
برآورد 3,000,000,000 ﷼
4,498 دلار آمریکا
- 4,000,000,000 ﷼
5,997 دلار آمریکا
فروش در دوازدهمین دوره حراج تهران فروش در 27 دی 1398 قیمت فروش 4,600,000,000 ﷼
6,897 دلار آمریکا
بدون عنوان
فروش در هنر قرن بیستم / خاورمیانه فروش در 29 مهر 1399
غسل بتان یک چشم
برآورد 400,000,000 ﷼
600 دلار آمریکا
- 600,000,000 ﷼
900 دلار آمریکا
فروش در دوازدهمین دوره حراج تهران فروش در 27 دی 1398 قیمت فروش 600,000,000 ﷼
900 دلار آمریکا
سیاوش در گذرگاه
برآورد 400,000,000 ﷼
600 دلار آمریکا
- 600,000,000 ﷼
900 دلار آمریکا
فروش در دوازدهمین دوره حراج تهران فروش در 27 دی 1398 قیمت فروش 1,000,000,000 ﷼
1,499 دلار آمریکا
بارگاه
برآورد 2,000,000,000 ﷼
2,999 دلار آمریکا
- 3,000,000,000 ﷼
4,498 دلار آمریکا
فروش در دهمین دوره حراج تهران فروش در 21 دی 1397 قیمت فروش 3,400,000,000 ﷼
5,097 دلار آمریکا
امپراتور مطرود
برآورد 1,000,000,000 ﷼
1,499 دلار آمریکا
- 1,500,000,000 ﷼
2,249 دلار آمریکا
فروش در هشتمین دوره حراج تهران فروش در 22 دی 1396 قیمت فروش 1,800,000,000 ﷼
2,699 دلار آمریکا
مترسک خندان
برآورد 800,000,000 ﷼
1,199 دلار آمریکا
- 1,200,000,000 ﷼
1,799 دلار آمریکا
فروش در ششمین دوره حراج تهران فروش در 3 دی 1395 قیمت فروش 850,000,000 ﷼
1,274 دلار آمریکا