حراج حراج کلکسیونرهای جوان


  • ایام بیروت
  • مهر 1393
گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد $83,000
بیشینه برآورد $118,000
مجموع فروش $114,600
میانگین ارزش آثار $16,371
هنرمندان 6
آثار هنری 7
آثار هنری فروخته شده 7
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

حراج کلکسیونرهای جوان
بیروت
اردیبهشت 1394
2 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
2 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها $31,600
حراج کلکسیونرهای جوان
بیروت
بهمن 1393
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
2
فروخته نشده
مجموع فروش ها $60,000
حراج کلکسیونرهای جوان
بیروت
خرداد 1393
4 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
2 فروخته شده
در بازه برآوردها
2
فروخته نشده
مجموع فروش ها $105,000