حراج The Young Collectors Auction


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد 83,000 $
بیشینه برآورد 118,000 $
مجموع فروش 114,600 $
میانگین ارزش آثار 16,371 $
هنرمندان 6
آثار هنری 7
آثار هنری فروخته شده 7
آثار هنری

The Family
- افشین پیر هاشمی 20% بیشتر از میانگین
36,000 $
بدون عنوان
- علی شیرازی 37.143% بیشتر از میانگین
24,000 $
بدون عنوان
- رضا لواسانی 10.857% کمتر از میانگین
15,600 $
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه‌های قیمت
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
مقالات مرتبط

مقاله ای وجود ندارد

حراج های مرتبط

The Young Collectors Auction
2 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها 22,800 $
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها 43,200 $
4 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
2 فروخته شده
در بازه برآوردها
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها 105,000 $