حراج Modern and Contemporary and Latin American Art


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد $257,000
بیشینه برآورد $380,000
مجموع فروش $315,935
میانگین ارزش آثار $24,303
هنرمندان 11
آثار هنری 14
آثار هنری فروخته شده 13
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

Photographs
نیویورک
اردیبهشت 1395
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
مجموع فروش ها $5,000
Photographs
نیویورک
آبان 1394
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
مجموع فروش ها $9,000
Photographs
نیویورک
اردیبهشت 1394
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها $11,000