حراج Drouot Richelieu, Salle 7, Vente Tableaux Modernes*


  • آدر پاریس
  • آبان 1389
گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد 194,500 €
266,438 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 249,900 €
342,329 دلار آمریکا
مجموع فروش 168,450 €
230,753 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار 7,657 €
10,489 دلار آمریکا
هنرمندان 6
آثار هنری 25
آثار هنری فروخته شده 22
آثار هنری

Paravent a trois feuilles
- حسین زنده رودی 15.556% کمتر از میانگین
76,000 €
104,110 دلار آمریکا
Composition abstraite
- حسین زنده رودی 15.556% کمتر از میانگین
38,000 €
52,055 دلار آمریکا
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه‌های قیمت
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

POST-WAR & CONTEMPORARY ART
پاریس
آذر 1398
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها 0 €
Abstract and Contemporary Art
پاریس
آذر 1397
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها 36,480 €
41,455 دلار آمریکا
Drouot Richelieu, Salles 5 & 6, Art Abstrait et Contemporain*
پاریس
خرداد 1397
2 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها 53,750 €
63,235 دلار آمریکا