حراج Art d'Après-Guerre et Contemporain


  • Tajan پاریس
  • اردیبهشت 1388
گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد 1,000 €
1,333 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 1,500 €
2,000 دلار آمریکا
مجموع فروش 0 €
0 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار 0 €
0 دلار آمریکا
هنرمندان 1
آثار هنری 1
آثار هنری فروخته شده 0
آثار هنری

آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه‌های قیمت
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده