34 نتیجه
مرتب سازی بر اساس
شماره لت #1 (فروخته شده)
اکریلیک روی بوم
60 * 30
امضاء شده
برآورد
200,000,000﷼
777 دلار آمریکا
-
500,000,000﷼
1,942 دلار آمریکا
قیمت فروش
36,000,000﷼
140 دلار آمریکا
89.714% کمتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
12 دی 1399

شماره لت #2 (فروخته شده)
آهن
11 * 38 * 40
برآورد
850,000,000﷼
3,302 دلار آمریکا
-
1,700,000,000﷼
6,603 دلار آمریکا
قیمت فروش
950,000,000﷼
3,690 دلار آمریکا
25.49% کمتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
12 دی 1399

شماره لت #3 (فروخته نشده)
اکریلیک روی بوم
225 * 200
امضاء شده
برآورد
500,000,000﷼
1,942 دلار آمریکا
-
1,000,000,000﷼
3,884 دلار آمریکا
تاریخ حراج
12 دی 1399

شماره لت #4 (فروخته شده)
رنگ روغن روی بوم
120 * 120
امضاء شده
برآورد
200,000,000﷼
777 دلار آمریکا
-
300,000,000﷼
1,165 دلار آمریکا
قیمت فروش
32,000,000﷼
124 دلار آمریکا
87.2% کمتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
12 دی 1399

شماره لت #5 (فروخته نشده)
ترکیب مواد روی مقوا
50 * 40
امضاء شده
برآورد
400,000,000﷼
1,554 دلار آمریکا
-
700,000,000﷼
2,719 دلار آمریکا
تاریخ حراج
12 دی 1399

شماره لت #6 (فروخته شده)
رنگ ماشین روی مقوا
70 * 50
برآورد
850,000,000﷼
3,302 دلار آمریکا
-
1,500,000,000﷼
5,826 دلار آمریکا
قیمت فروش
900,000,000﷼
3,496 دلار آمریکا
23.404% کمتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
12 دی 1399

شماره لت #7 (فروخته نشده)
رنگ روغن روی بوم
160 * 180
امضاء شده
برآورد
1,000,000,000﷼
3,884 دلار آمریکا
-
2,000,000,000﷼
7,768 دلار آمریکا
تاریخ حراج
12 دی 1399

اکریلیک روی بوم
80 * 80
امضاء شده
برآورد
1,000,000,000﷼
3,884 دلار آمریکا
-
2,000,000,000﷼
7,768 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,050,000,000﷼
4,078 دلار آمریکا
30% کمتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
12 دی 1399

شماره لت #9 (فروخته شده)
ترکیب مواد روی مقوا
55 * 40
امضاء شده
برآورد
700,000,000﷼
2,719 دلار آمریکا
-
1,500,000,000﷼
5,826 دلار آمریکا
قیمت فروش
750,000,000﷼
2,913 دلار آمریکا
31.818% کمتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
12 دی 1399

شماره لت #10 (فروخته شده)
ترکیب مواد روی مقوا
42 * 58
برآورد
750,000,000﷼
2,913 دلار آمریکا
-
1,500,000,000﷼
5,826 دلار آمریکا
قیمت فروش
850,000,000﷼
3,302 دلار آمریکا
24.444% کمتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
12 دی 1399