حراج Post-War and Contemporary Art Day Auction


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد £28,000
45,161 دلار آمریکا
بیشینه برآورد £42,000
67,742 دلار آمریکا
مجموع فروش £50,000
80,645 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار £25,000
40,323 دلار آمریکا
هنرمندان 2
آثار هنری 3
آثار هنری فروخته شده 2
آثار هنری

آرتچارت | مطالعات انار از رضا درخشانی
مطالعات انار
- رضا درخشانی
166.667%
£40,000
64,516 دلار آمریکا
Untitled (From the Rapture Series)
- شیرین نشاط
0%
£10,000
16,129 دلار آمریکا
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

هنر خاورمیانه، مدرن و معاصر
لندن
آبان 1399
5 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
6 فروخته شده
در بازه برآوردها
13
فروخته نشده
مجموع فروش ها £610,625
803,454 دلار آمریکا
هنر مدرن و معاصر خاورمیانه
لندن
آبان 1398
6 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
5 فروخته شده
در بازه برآوردها
2 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
6
فروخته نشده
مجموع فروش ها £728,375
945,942 دلار آمریکا
کریستیز - لندن - تیر 1398
لندن
تیر 1398
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها £0
0 دلار آمریکا