حراج Modern & Contemporary Arab, Iranian, Indian & Pakistani Art


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد $1,502,000
بیشینه برآورد $2,010,000
مجموع فروش $5,332,200
میانگین ارزش آثار $172,006
هنرمندان 23
آثار هنری 31
آثار هنری فروخته شده 31
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

Photographs
دبی
فروردین 1390
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
2 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
2
فروخته نشده
مجموع فروش ها $51,500
Modern & Contemporary Middle Eastern & South Asian Art
دبی
مهر 1389
7 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
8
فروخته نشده
مجموع فروش ها $237,240
Modern & Contemporary Middle Eastern & South Asian Art
دبی
مهر 1388
4 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
5 فروخته شده
در بازه برآوردها
3 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
11
فروخته نشده
مجموع فروش ها $522,240