حراج این نیز بگذرد


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد $88,000
بیشینه برآورد $126,000
مجموع فروش $50,000
میانگین ارزش آثار $50,000
هنرمندان 2
آثار هنری 4
آثار هنری فروخته شده 1
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

Boundless: Dubai
دبی
آبان 1396
11 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
3 فروخته شده
در بازه برآوردها
2
فروخته نشده
مجموع فروش ها $807,755
حراج عصر هنر معاصر
خرداد 1400
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها €88,200
107,771 دلار آمریکا
حراج روز هنر معاصر
پاریس
خرداد 1400
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
2
فروخته نشده
مجموع فروش ها €3,780
4,619 دلار آمریکا