حراج Israeli and International art - Part B


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد 2,000 $
بیشینه برآورد 3,000 $
مجموع فروش 0 $
میانگین ارزش آثار 0 $
هنرمندان 1
آثار هنری 1
آثار هنری فروخته شده 0
آثار هنری

Woman with Keys
- منوچهر نیازی -
فروخته نشده
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه‌های قیمت
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده