حراج Middle Eastern Modern & Contemporary Art


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد $658,000
بیشینه برآورد $932,000
مجموع فروش $986,250
میانگین ارزش آثار $89,659
هنرمندان 9
آثار هنری 14
آثار هنری فروخته شده 11
آثار هنری

SAAD
- حسین زنده رودی 41.667% بیشتر از میانگین
$212,500
شاعر و قفس
- پرویز تناولی 100% بیشتر از میانگین
$200,000
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

Dubai: Post War and Contemporary Art
فروردین 1397
7 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
5 فروخته شده
در بازه برآوردها
7
فروخته نشده
مجموع فروش ها $961,250
Modern & Contemporary Art
اسفند 1395
14 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
6 فروخته شده
در بازه برآوردها
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
9
فروخته نشده
مجموع فروش ها $2,582,500
Modern & Contemporary Art
مهر 1395
18 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
7 فروخته شده
در بازه برآوردها
2
فروخته نشده
مجموع فروش ها $1,931,380