حراج Middle Eastern Modern & Contemporary Art


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد 628,000 $
بیشینه برآورد 892,000 $
مجموع فروش 986,250 $
میانگین ارزش آثار 89,659 $
هنرمندان 9
آثار هنری 13
آثار هنری فروخته شده 11
آثار هنری

SAAD
- حسین زنده رودی 42% بیشتر از میانگین
212,500 $
Poet and Cage
- پرویز تناولی 100% بیشتر از میانگین
200,000 $
TCHAH TCHAHE JIME
- حسین زنده رودی 40% بیشتر از میانگین
175,000 $
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه‌های قیمت
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده