حراج Contemporary Curated


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد £59,000
70,205 دلار آمریکا
بیشینه برآورد £81,000
96,383 دلار آمریکا
مجموع فروش £35,658
42,430 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار £11,886
14,143 دلار آمریکا
هنرمندان 4
آثار هنری 4
آثار هنری فروخته شده 3
آثار هنری

آرتچارت | اثر هنری ازمحسن وزیری مقدم
بدون عنوان (سری تسکین هندسی)
- محسن وزیری مقدم 8% بیشتر از میانگین
£18,900
22,489 دلار آمریکا
آرتچارت | اثر هنری ازسارا رهبر
پرچم #6
- سارا رهبر 38.8% کمتر از میانگین
£10,710
12,744 دلار آمریکا
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

Modern Renaissance: A Cross-Category Sale
لندن
فروردین 1400
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها £1,007,200
1,404,938 دلار آمریکا
هنر قرن بیستم / خاورمیانه آنلاین
لندن
فروردین 1400
21 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
12 فروخته شده
در بازه برآوردها
6 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
6
فروخته نشده
مجموع فروش ها £1,803,438
2,470,463 دلار آمریکا
هنر قرن بیستم / خاورمیانه
لندن
مهر 1399
11 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
5 فروخته شده
در بازه برآوردها
7 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
5
فروخته نشده
مجموع فروش ها £1,011,024
1,330,295 دلار آمریکا