حراج Photographs


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد £22,000
29,730 دلار آمریکا
بیشینه برآورد £29,000
39,189 دلار آمریکا
مجموع فروش £28,750
38,851 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار £14,375
19,426 دلار آمریکا
هنرمندان 1
آثار هنری 2
آثار هنری فروخته شده 2
آثار هنری

Fervor Series (Crowd from Back, close up)
- شیرین نشاط 14.286% بیشتر از میانگین
£20,000
27,027 دلار آمریکا
Untitled from Women of Allah series
- شیرین نشاط 9.375% بیشتر از میانگین
£8,750
11,824 دلار آمریکا
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

هنر خاورمیانه، مدرن و معاصر
لندن
آبان 1399
3 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
2 فروخته شده
در بازه برآوردها
13
فروخته نشده
مجموع فروش ها £298,750
393,092 دلار آمریکا
هنر مدرن و معاصر خاورمیانه
لندن
آبان 1398
6 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
5 فروخته شده
در بازه برآوردها
2 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
3
فروخته نشده
مجموع فروش ها £728,375
945,942 دلار آمریکا
کریستیز - لندن - تیر 1398
لندن
تیر 1398
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها £0
0 دلار آمریکا