حراج Modern & Contemporary Middle Eastern & South Asian Art


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد $231,000
بیشینه برآورد $313,000
مجموع فروش $237,240
میانگین ارزش آثار $33,891
هنرمندان 13
آثار هنری 15
آثار هنری فروخته شده 7
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

Photographs
دبی
فروردین 1390
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
2 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
2
فروخته نشده
مجموع فروش ها $51,500
Modern & Contemporary Middle Eastern & South Asian Art
دبی
مهر 1388
4 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
5 فروخته شده
در بازه برآوردها
3 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
11
فروخته نشده
مجموع فروش ها $522,240
Modern & Contemporary Arab, Iranian, Indian & Pakistani Art
دبی
آذر 1387
8 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
15 فروخته شده
در بازه برآوردها
13 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
24
فروخته نشده
مجموع فروش ها $1,914,900