حراج POST WAR 7 CONTEMPORARY ART


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد €15,000
18,072 دلار آمریکا
بیشینه برآورد €20,000
24,096 دلار آمریکا
مجموع فروش €0
0 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار €0
0 دلار آمریکا
هنرمندان 1
آثار هنری 1
آثار هنری فروخته شده 0
آثار هنری

عشق
- نصرالله افجه ای -
فروخته نشده
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

POST WAR & CONTEMPORARY ART
آذر 1399
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها €0
0 دلار آمریکا
ARCHEOLOGY - ORIENTALISM - ORIENTAL ARTS
تیر 1399
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها €0
0 دلار آمریکا
SALE AT 11 AM AND 2 PM: TRAVEL BOOK
تیر 1397
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها €0
0 دلار آمریکا