حراج هنر خاورمیانه، مدرن و معاصر


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد £1,174,000
1,544,737 دلار آمریکا
بیشینه برآورد £1,646,000
2,165,789 دلار آمریکا
مجموع فروش £298,750
393,092 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار £59,750
78,618 دلار آمریکا
هنرمندان 12
آثار هنری 18
آثار هنری فروخته شده 5
آثار هنری

House of Kashan
- سهراب سپهری 10% کمتر از میانگین
£112,500
148,026 دلار آمریکا
بدون عنوان
- حسین زنده رودی 0%
£100,000
131,579 دلار آمریکا
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

هنر مدرن و معاصر خاورمیانه
لندن
آبان 1398
6 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
5 فروخته شده
در بازه برآوردها
2 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
3
فروخته نشده
مجموع فروش ها £728,375
945,942 دلار آمریکا
کریستیز - لندن - تیر 1398
لندن
تیر 1398
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها £0
0 دلار آمریکا
Middle Eastern, Modern and Contemporary Art
لندن
آبان 1397
3 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
10 فروخته شده
در بازه برآوردها
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
7
فروخته نشده
مجموع فروش ها £885,000
1,134,615 دلار آمریکا