حراج Contemporary Art Day Auction


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد 50,000 $
بیشینه برآورد 70,000 $
مجموع فروش 56,250 $
میانگین ارزش آثار 56,250 $
هنرمندان 1
آثار هنری 1
آثار هنری فروخته شده 1
آثار هنری

IRIS
- حسین زنده رودی 6% کمتر از میانگین
56,250 $
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه‌های قیمت
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
مقالات مرتبط

مقاله ای وجود ندارد

حراج های مرتبط

Contemporary Curated
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها 0 $
Contemporary Curated
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها 47,500 $
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
2
فروخته نشده
مجموع فروش ها 42,500 $