حراج Middle Eastern, Modern and Contemporary Art


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد £25,000
32,468 دلار آمریکا
بیشینه برآورد £30,000
38,961 دلار آمریکا
مجموع فروش £31,250
40,584 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار £31,250
40,584 دلار آمریکا
هنرمندان 1
آثار هنری 1
آثار هنری فروخته شده 1
آثار هنری

آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه‌های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

Middle Eastern Modern & Contemporary Art
فروردین 1398
8 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
2 فروخته شده
در بازه برآوردها
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
3
فروخته نشده
مجموع فروش ها $986,250
Dubai: Post War and Contemporary Art
فروردین 1397
6 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
4 فروخته شده
در بازه برآوردها
7
فروخته نشده
مجموع فروش ها $908,750
Modern & Contemporary Art
اسفند 1395
12 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
4 فروخته شده
در بازه برآوردها
4
فروخته نشده
مجموع فروش ها $2,412,500