حراج Contemporary Art


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد $1,610,000
بیشینه برآورد $2,250,000
مجموع فروش $921,000
میانگین ارزش آثار $184,200
هنرمندان 6
آثار هنری 11
آثار هنری فروخته شده 5
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

Contemporary Art / Doha
دوحه
اردیبهشت 1394
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
4
فروخته نشده
مجموع فروش ها $374,000
Contemporary Art / Doha
دوحه
مهر 1393
2 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
4 فروخته شده
در بازه برآوردها
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها $866,750
Contemporary Art/Doha
دوحه
اردیبهشت 1392
3 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
3 فروخته شده
در بازه برآوردها
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها $870,250