حراج International Modern & Contemporary Art


9 نتیجه
مرتب سازی بر اساس
ترکیب مواد روی بوم
125 * 100
برآورد
$6,000
-
$10,000
قیمت فروش
$18,000
125%
تاریخ حراج
کریستیز - 3 خرداد 1385

رنگ روغن روی بوم
129.7 * 129.7
برآورد
$6,000
-
$8,000
قیمت فروش
$18,000
157.143%
تاریخ حراج
کریستیز - 3 خرداد 1385

ترکیب مواد روی بوم، قاب‌نشده
برآورد
$6,000
-
$10,000
قیمت فروش
$48,000
500%
تاریخ حراج
کریستیز - 3 خرداد 1385

شماره اثر #101 (فروخته شده)
رنگ روغن و رنگ طلایی روی بوم
45 * 35
برآورد
$5,000
-
$7,000
قیمت فروش
$5,040
16%
تاریخ حراج
کریستیز - 3 خرداد 1385

رنگ روغن روی بوم
120 * 120
برآورد
$14,000
-
$16,000
قیمت فروش
$31,200
108%
تاریخ حراج
کریستیز - 3 خرداد 1385

تکه آیینه‌ و شیشه‌ رنگ‌شده، colored glass mirror
126 * 126
برآورد
$22,000
-
$30,000
تاریخ حراج
کریستیز - 3 خرداد 1385

کلاژ و رنگ دیوار روی مقوا
75 * 112
برآورد
$6,000
-
$8,000
قیمت فروش
$10,200
45.714%
تاریخ حراج
کریستیز - 3 خرداد 1385

سیلک‌اسکرین، اکریلیک و ترکیب مواد روی کاغذ
120 * 200
برآورد
$5,000
-
$7,000
قیمت فروش
$9,000
50%
تاریخ حراج
کریستیز - 3 خرداد 1385

چاپ سیلور برومید
50 * 75
6/10
برآورد
$4,000
-
$6,000
قیمت فروش
$13,200
164%
تاریخ حراج
کریستیز - 3 خرداد 1385