حراج هنر معاصر و شهری


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد £1,100
1,524 دلار آمریکا
بیشینه برآورد £1,600
2,217 دلار آمریکا
مجموع فروش £1,250
1,732 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار £625
866 دلار آمریکا
هنرمندان 2
آثار هنری 3
آثار هنری فروخته شده 2
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

هنر معاصر و مدرن خاورمیانه و آفریقای شمالی آنلاین
لندن
اردیبهشت 1400
2 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
5 فروخته شده
در بازه برآوردها
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
10
فروخته نشده
مجموع فروش ها £32,000
44,144 دلار آمریکا
هنر معاصر و مدرن خاورمیانه و آفریقای شمالی
لندن
آبان 1399
2 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها £5,688
7,387 دلار آمریکا
چیسویک - لندن - مهر 1398
لندن
مهر 1398
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها £0
0 دلار آمریکا