حراج Contemporary Art Day Sale


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد £58,500
87,313 دلار آمریکا
بیشینه برآورد £79,500
118,657 دلار آمریکا
مجموع فروش £53,380
79,672 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار £13,345
19,918 دلار آمریکا
هنرمندان 4
آثار هنری 5
آثار هنری فروخته شده 4
آثار هنری

بدون عنوان
- فرهاد مشیری
21.875%
£31,250
46,642 دلار آمریکا
Busking
- رکنی حائری زاده
25%
£11,250
16,791 دلار آمریکا
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

اکنونِ جدید
لندن
آذر 1399
£20,000
26,889 دلار آمریکا
- £30,000
40,333 دلار آمریکا

برآورد فروش

New Now
لندن
تیر 1399
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها £15,000
18,987 دلار آمریکا
Photographs
لندن
آبان 1397
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
2
فروخته نشده
مجموع فروش ها £8,130
10,558 دلار آمریکا