حراج Modern and Contemporary Middle Eastern Art


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد £317,000
411,688 دلار آمریکا
بیشینه برآورد £442,000
574,026 دلار آمریکا
مجموع فروش £238,559
309,817 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار £34,080
44,260 دلار آمریکا
هنرمندان 9
آثار هنری 12
آثار هنری فروخته شده 7
آثار هنری

آرتچارت | اثر هنری ازبهجت صدر
بدون عنوان (جنبش انتزاعی سیاه)
- بهجت صدر 56.353% بیشتر از میانگین
£93,812
121,834 دلار آمریکا
عاشق فرهاد (شیرین) و عرب
- پرویز تناولی 129.373% بیشتر از میانگین
£68,812
89,366 دلار آمریکا
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

روز جدید . موج جدید آنلاین
لندن
اسفند 1399
11 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
11 فروخته شده
در بازه برآوردها
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
30
فروخته نشده
مجموع فروش ها £15,664
21,847 دلار آمریکا
حراج آنلاین هنر خاورمیانه
لندن
اسفند 1399
16 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
23 فروخته شده
در بازه برآوردها
14 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
31
فروخته نشده
مجموع فروش ها £268,329
377,928 دلار آمریکا
هنر مدرن و معاصر خاورمیانه
لندن
آذر 1399
14 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
19 فروخته شده
در بازه برآوردها
5 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
13
فروخته نشده
مجموع فروش ها £388,871
518,495 دلار آمریکا