حراج 20th Century Art / Middle East


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد £852,000
1,200,000 دلار آمریکا
بیشینه برآورد £1,141,000
1,607,042 دلار آمریکا
مجموع فروش £891,000
1,254,930 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار £111,375
156,866 دلار آمریکا
هنرمندان 7
آثار هنری 15
آثار هنری فروخته شده 8
آثار هنری

IL MINOTAURO FA PAURA ALLA GENTE PER BENE (THE MIN...
- بهمن محصص 74.286% بیشتر از میانگین
£549,000
773,239 دلار آمریکا
RECOLLECTIONS I
- منیر فرمانفرماییان 31.667% بیشتر از میانگین
£237,000
333,803 دلار آمریکا
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه‌های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

هنر قرن بیستم / خاورمیانه
لندن
مهر 1399
11 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
5 فروخته شده
در بازه برآوردها
7 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
5
فروخته نشده
مجموع فروش ها £1,011,024
1,330,295 دلار آمریکا
20th Century Art / Middle East
لندن
فروردین 1399
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
5 فروخته شده
در بازه برآوردها
12
فروخته نشده
مجموع فروش ها £268,750
335,938 دلار آمریکا
هنر معاصر و مدرن مدیترانه
لندن
آبان 1398
6 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
3 فروخته شده
در بازه برآوردها
8
فروخته نشده
مجموع فروش ها £366,183
475,562 دلار آمریکا