حراج 20th Century Art / Middle East


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد £862,000
1,214,085 دلار آمریکا
بیشینه برآورد £1,156,000
1,628,169 دلار آمریکا
مجموع فروش £903,500
1,272,535 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار £100,389
141,393 دلار آمریکا
هنرمندان 8
آثار هنری 16
آثار هنری فروخته شده 9
آثار هنری

IL MINOTAURO FA PAURA ALLA GENTE PER BENE (THE MIN...
- بهمن محصص 74.286% بیشتر از میانگین
£549,000
773,239 دلار آمریکا
آرتچارت | RECOLLECTIONS I از منیر فرمانفرماییان
تجدیدخاطره 1
- منیر فرمانفرماییان 31.667% بیشتر از میانگین
£237,000
333,803 دلار آمریکا
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

Contemporary Curated
لندن
فروردین 1400
مجموع فروش ها £0
0 دلار آمریکا
Modern Renaissance: A Cross-Category Sale
لندن
فروردین 1400
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها £1,007,200
1,404,938 دلار آمریکا
هنر قرن بیستم / خاورمیانه آنلاین
لندن
فروردین 1400
21 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
12 فروخته شده
در بازه برآوردها
6 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
6
فروخته نشده
مجموع فروش ها £1,803,438
2,470,463 دلار آمریکا