حراج 20th Century Art / Middle East


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد 852,000 £
1,200,000 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 1,141,000 £
1,607,042 دلار آمریکا
مجموع فروش 891,000 £
1,254,930 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار 111,375 £
156,866 دلار آمریکا
هنرمندان 7
آثار هنری 15
آثار هنری فروخته شده 8
آثار هنری

IL MINOTAURO FA PAURA ALLA GENTE PER BENE (THE MIN...
- بهمن محصص 74.286% بیشتر از میانگین
549,000 £
773,239 دلار آمریکا
RECOLLECTIONS I
- منیر فرمانفرماییان 31.667% بیشتر از میانگین
237,000 £
333,803 دلار آمریکا
MINOTAURO SEDUTO (SITTING MINOTAUR)
- بهمن محصص 50% بیشتر از میانگین
37,500 £
52,817 دلار آمریکا
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه‌های قیمت
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
مقالات مرتبط

مقاله ای وجود ندارد

حراج های مرتبط

11 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
5 فروخته شده
در بازه برآوردها
7 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
5
فروخته نشده
مجموع فروش ها 1,011,024 £
1,330,295 دلار آمریکا
17
فروخته نشده
مجموع فروش ها 0 £
20th Century Art / Middle East
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها 75,000 £
97,403 دلار آمریکا