45 نتیجه
مرتب سازی بر اساس
شماره لت #1 (فروخته شده)
رنگ روغن روی بوم
50.8 * 56.5
امضاء شده
برآورد
£30,000
41,096 دلار آمریکا
-
£40,000
54,795 دلار آمریکا
قیمت فروش
£44,100
60,411 دلار آمریکا
26% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
3 فروردین 1400

شماره لت #2 (فروخته شده)
رنگ‌روغن روی بوم
73 * 60
امضاء شده
برآورد
£5,000
6,849 دلار آمریکا
-
£7,000
9,589 دلار آمریکا
قیمت فروش
£6,300
8,630 دلار آمریکا
5% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
3 فروردین 1400

شماره لت #3 (فروخته شده)
رنگ روغن روی کاغذ آلومینیوم روی تخته
66 * 55.2
امضاء شده
برآورد
£24,000
32,877 دلار آمریکا
-
£30,000
41,096 دلار آمریکا
قیمت فروش
£35,280
48,329 دلار آمریکا
30.667% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
3 فروردین 1400

شماره لت #4 (فروخته شده)
60.5 * 49
امضاء شده
برآورد
£15,000
20,548 دلار آمریکا
-
£20,000
27,397 دلار آمریکا
قیمت فروش
£12,600
17,260 دلار آمریکا
28% کمتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
3 فروردین 1400

شماره لت #5 (فروخته شده)
300 * 200
برآورد
£70,000
95,890 دلار آمریکا
-
£90,000
123,288 دلار آمریکا
قیمت فروش
£75,600
103,562 دلار آمریکا
5.5% کمتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
3 فروردین 1400

رنگ روغن و شن روی بوم
100 * 70
امضاء شده
برآورد
£20,000
27,397 دلار آمریکا
-
£30,000
41,096 دلار آمریکا
قیمت فروش
£37,800
51,781 دلار آمریکا
51.2% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
3 فروردین 1400

مونوتایپ، اکریلیک و رنگ انامل روی مقوا
69 * 49
امضاء شده
برآورد
£5,000
6,849 دلار آمریکا
-
£7,000
9,589 دلار آمریکا
قیمت فروش
£5,670
7,767 دلار آمریکا
5.5% کمتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
3 فروردین 1400

مونوتایپ، اکریلیک و رنگ انامل روی مقوا
70 * 50
امضاء شده
برآورد
£3,000
4,110 دلار آمریکا
-
£4,000
5,479 دلار آمریکا
قیمت فروش
£2,772
3,797 دلار آمریکا
20.8% کمتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
3 فروردین 1400

شماره لت #9 (فروخته شده)
رنگ روغن روی بوم
119 * 79.5
برآورد
£8,000
10,959 دلار آمریکا
-
£12,000
16,438 دلار آمریکا
قیمت فروش
£13,860
18,986 دلار آمریکا
38.6% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
3 فروردین 1400

شماره لت #10 (فروخته شده)
رنگ روغن روی بوم
59 * 100
برآورد
£5,000
6,849 دلار آمریکا
-
£7,000
9,589 دلار آمریکا
قیمت فروش
£4,788
6,559 دلار آمریکا
20.2% کمتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
3 فروردین 1400