حراج هنر لبنان و خنر مدرن و معاصر خاورمیانه


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد £394,500
571,739 دلار آمریکا
بیشینه برآورد £572,500
829,710 دلار آمریکا
مجموع فروش £196,850
285,290 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار £13,123
19,019 دلار آمریکا
هنرمندان 14
آثار هنری 22
آثار هنری فروخته شده 15
آثار هنری

آرتچارت | اثر هنری ازبهجت صدر
ترکیب‌بندی انتزاعی
- بهجت صدر 2.941% بیشتر از میانگین
£43,750
63,406 دلار آمریکا
ترکیب‌بندی انتزاعی
- بهمن دادخواه 0%
£25,000
36,232 دلار آمریکا
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

روز جدید . موج جدید آنلاین
لندن
اسفند 1399
11 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
11 فروخته شده
در بازه برآوردها
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
30
فروخته نشده
مجموع فروش ها £15,664
21,847 دلار آمریکا
حراج آنلاین هنر خاورمیانه
لندن
اسفند 1399
16 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
23 فروخته شده
در بازه برآوردها
14 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
31
فروخته نشده
مجموع فروش ها £268,329
377,928 دلار آمریکا
هنر مدرن و معاصر خاورمیانه
لندن
آذر 1399
14 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
19 فروخته شده
در بازه برآوردها
5 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
13
فروخته نشده
مجموع فروش ها £388,871
518,495 دلار آمریکا