حراج 20th Century Art/ Middle East


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد £588,000
753,846 دلار آمریکا
بیشینه برآورد £773,000
991,026 دلار آمریکا
مجموع فروش £1,057,880
1,356,256 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار £105,788
135,626 دلار آمریکا
هنرمندان 7
آثار هنری 11
آثار هنری فروخته شده 10
آثار هنری

REQUIEM OMNIBUS (DEATH OF MARTIN LUTHER KING)
- بهمن محصص
77.197%
£584,750
749,679 دلار آمریکا
آرتچارت | TRIANGLE OF HOPE از منیر فرمانفرماییان
مثلث امید
- منیر فرمانفرماییان
25%
£137,500
176,282 دلار آمریکا
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

Contemporary Curated
لندن
فروردین 1400
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها £35,658
42,430 دلار آمریکا
Modern Renaissance: A Cross-Category Sale
لندن
فروردین 1400
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها £1,007,200
1,404,938 دلار آمریکا
هنر قرن بیستم / خاورمیانه آنلاین
لندن
فروردین 1400
21 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
12 فروخته شده
در بازه برآوردها
6 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
6
فروخته نشده
مجموع فروش ها £1,803,438
2,470,463 دلار آمریکا