حراج Post-War & Contemporary Art


  • DOYLE نیویورک
  • آبان 1397
گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد 50,000 $
بیشینه برآورد 70,000 $
مجموع فروش 50,000 $
میانگین ارزش آثار 50,000 $
هنرمندان 1
آثار هنری 1
آثار هنری فروخته شده 1
آثار هنری

بدون عنوان
- منوچهر یکتایی 16% کمتر از میانگین
50,000 $
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه‌های قیمت
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده